GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Giriş

KONYA ORGANİZASYON TURİZM REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “KONYA TURİZM AJANSI” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KONYA TURİZM AJANSI olarak web sitesi ziyaretçilerimizin ve web sitesinden online bilet alan müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliğine yüksek önem gösteriyoruz.

İş bu gizlilik politikasıyla web sitemizde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin nasıl olduğunu ve hangi kişisel verilerinizin işlendiğine ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunma ve bilet satışını gerçekleştirme temel amacıyla KONYA TURİZM AJANSI tarafından yerine getiren faaliyetlerin ilgili mevzuat ve zorunlu olarak gerçekleştirilecek prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle aşağıdaki amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6.  maddelerinde ifade edilen kapsamda yürütülecektir:

 • Kullanıcı kaydınızın gerçekleştirilmesi
 • Alınan bilet satış hizmetiyle ilgili memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi
 • Onay vermeniz durumunda ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Talep ve şikayet yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca talep edilen bilgilerin paylaşılması 
 • İş faaliyetlerini yönetmek ve planlamak
 • Talep ve şikayet yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Sunulan hizmet karşılığında faturalandırma yapılması
 • Finansal mutabakat sağlanması
 • Finansmanın planlanması ve yönetimi kapsamında, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması 
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi 

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, KONYA TURİZM AJANSI tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; uzmanlarımıza, danışanlarımıza, hissedarlarımıza, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

KONYA TURİZM AJANSI tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın m.4/2 fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya m.5/2 fıkrası ve m.6/3 fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla KONYA TURİZM AJANSI tarafından müşterilerinin verilerini kanun gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/2-c fıkrası gereğince “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine istinaden açık rızanız olmaksızın işlenecektir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya m.5/2 fıkrası ve m.6/3 fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve  üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak danışanlar, uzmanlar, web sitesini ziyaret eden ve mobil uygulamamızı kullanan herkes haklarına ilişkin taleplerini https://konyasehirturu.com/ adresindeki formu doldurup imzalayarak Musalla Bağları Mah. Ruhi Bağdadi Sok. No:10/1 Selçuklu/KONYA adresine iletebilirler. KONYA TURİZM AJANSI talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. KONYA TURİZM AJANSI, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kullanıcı, KONYA TURİZM AJANSI tarafından gerek mobil uygulama gerekse web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.


 1. Bilgilerin Doğruluğu ve Güncelliği

Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. KONYA TURİZM AJANSI ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, web sitesi üzerinden, veya KONYA TURİZM AJANSI nı +90 332 247 42 00’ı arayarak dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

KONYA TURİZM AJANSI na bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri KONYA TURİZM AJANSI ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

 1. Üçüncü Kişilere/Taraflara Yapılan Yönlendirmeler

KONYA TURİZM AJANSI web sitesinden, KONYA TURİZM AJANSI tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. KONYA TURİZM AJANSI söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

 1. 10. Gizlilik Politikasından Değişiklik Yapılması

KONYA TURİZM AJANSI, web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

KONYA TURİZM AJANSI, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

Bizi Arayın
Whatsap tan Yazın
Kalkış Saatleri ve Yeri
Otobüsüm Nerede